اثرات بازار ارز بر بازار فولاد

طبق بررسی بخش خبر آهن آپ ، با این که بعضی اصول با اعلامیه های فروش با اثبات یا فروش تعطیل شده ، همواره تأکبد در شعله ور کردن بازار دارند، جمع بندی ما از حال وهوای این مدت بازار برش های طویل فولادی برگرفته از فشار زیاد فروش و عقب گرد درخواست های پرشور بوده است. نوع درخواست های کنونی موجود در بازار به طورعمده و تا به امروز ازنوع پرشور و انباری بوده است که به برای اینکه حس کند بازار به اوج رسیده، خاموش خواهد شد. شنیده های بازار شمش صادراتی در مدت دو روز قبل ناشی از ایست جریان صعودی و بعضی عقب گردها بود. بازارآزاد دلارهم گرچه هنوز پرتب و تاب است اما از طرف دیگر آگاهی از تفاوت نرخ ۵۰۰ الی ۶۰۰ تومانی قیمت شمش کنونی، بیشتر از خط قرمز کنونی سیستم ساماندهی بازار، شاید بتواند ترمزی برای درخواست های پرشوربازارمقطع های طویل فولادی داخل کشور باشد. طبق گزارشات متخصصان بازار فولاد، در خصوص قیمت صادراتی شمش اندکی ذهنشان آرام است که اکنون دست کم تا چند مدت اگر کم تر نشود، افزایش هم نخواهد داشت زیرا چین کنون گریبانگیر کرونا شده و از خرید های پرشوردور شده و بازار شمش صادراتی کلاً ساکت شده است. دلواپسی ها فعلا از جهت تب و تاب های بازار ارزاست که تا تسکین دادن این تب وتاب ها اطمینان یابد که بازار فولاد ما دوباره گریبانگیر یک شوک برعکس و کاهش سنگین خواهد شد. لیکن این رویه مدام رها شده ی رشد نرخ ها درمدت هفته ها و ماه های قبل، حین این که مصرف کننده نهایی را در سال کنونی ازپا در آورده، مجال فراغت و نفس گیری به بازار داخلی و انبارها هم تاکنون نداده است.

با این که بعضی اصول با اعلامیه های فروش با اثبات یا فروش تعطیل شده همواره تأکبد در شعله ور کردن بازار دارند، جمع بندی ما از حال وهوای این مدت بازار برش های طویل فولادی برگرفته از فشار زیاد فروش و عقب گرد درخواست های پرشور بوده است. نوع درخواست های کنونی موجود در بازار به طورعمده و تا به امروز ازنوع پرشور و انباری بوده است که به برای اینکه حس کند بازار به اوج رسیده، خاموش خواهد شد. شنیده های بازار شمش صادراتی در مدت دو روز قبل ناشی از ایست جریان صعودی و بعضی عقب گردها بود. بازارآزاد دلارهم گرچه هنوز پرتب و تاب است اما از طرف دیگر آگاهی از تفاوت نرخ ۵۰۰ الی ۶۰۰ تومانی قیمت شمش کنونی، بیشتر از خط قرمز کنونی سیستم ساماندهی بازار، شاید بتواند ترمزی برای درخواست های پرشوربازارمقطع های طویل فولادی داخل کشور باشد. طبق گزارشات متخصصان بازار فولاد، در خصوص قیمت صادراتی شمش اندکی ذهنشان آرام است که اکنون دست کم تا چند مدت اگر کم تر نشود، افزایش هم نخواهد داشت زیرا چین کنون گریبانگیر کرونا شده و از خرید های پرشوردور شده و بازار شمش صادراتی کلاً ساکت شده است. دلواپسی ها فعلا از جهت تب و تاب های بازار ارزاست که تا تسکین دادن این تب وتاب ها اطمینان یابد که بازار فولاد ما دوباره گریبانگیر یک شوک برعکس و کاهش سنگین خواهد شد. لیکن این رویه مدام رها شده ی رشد نرخ ها درمدت هفته ها و ماه های قبل، حین این که مصرف کننده نهایی را در سال کنونی ازپا در آورده، مجال فراغت و نفس گیری به بازار داخلی و انبارها هم تاکنون نداده است.


منتشر شده در چهارشنبه، ۰۴ تیر ۱۳۹۹ ۰۹:۵۶