اثر ضریب های نرخی بر بازار فولاد

عوض شدن ضرایب نرخی می ‌تواند اثر بسیاری روی قیمت فرآورده های  فولادی در بورس کالا و بازار آزاد بگذارد؛ به طوری که به بیان موافقان تصمیم وزیر صمت، اگر این تصمیم عملی شود، نظاره گر افت نرخ فرآورده های  فولادی در بازار داخلی و در نتیجه تشکیل اعتدال در بازار آهن خواهیم بود. ولی به بیان مخالفان این تصمیم، انجام آن می‌تواند رانت عظیمی را بر اثر تشکیل  فاصله شدید میان قیمت هایبازار داخلی با قیمت‌های جهانی به پایین‌ دست چرخه انتقال دهد و حتی قادر است قاچاق فرآورده های فولادی کشور را هم به دنبال داشته باشد.

در این وضعیت ، برطبق فته های چهارشنبه شب معاون بورس کالا درمورد این که تولیدکنندگان فرآورده های فولادی محتار هستند که در هفته پیش ‌رو به انتخاب خود، فرآورده هایشان را با نرخ  اصلی بر اساس ضریب ۷۰ یا ۸۰ درصد قیمت فرآورده های صادراتی منطقه CIS عرضه کنند، با دقت به استقبال نشدن  بسیارا ز عرضه‌های شمش و مخصوصاً مقطع های طویل فولادی در بورس کالا و فضای کاهشی حاکم ‌شده بر بازار آزاد، به نظر می‌رسد اکثر تولیدکنندگان محصولات خود را با ضریب ۷۰ درصدی به بورس کالا بیاورند.

در این بین ولینادر سلیمانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در عکس العمل به امر وزیر صمت برای عوض شدن ضریب نرخ پایه فرآورده های فولادی در بورس کالا گفت: آقای وزیر امر افت ضریب را به این دلیل به بورس کالا ارسال کرد که نرخ های جهانی فولاد رشد داشته است؛ این امر ولی در حالی ارسال شده است که همگی بر انجام دستور العمل  کنترل بازار فولاد هم نظر  بودند و می‌دانستند دستورالعمل‌های این شیوه‌ نامه قادر است کمک کننده باشد؛ اما عوض شدن ناگهانی ضرایب، شیوه ‌نامه را از خط رسمی و حاکمیتی خودش بیرون آورده  است.

وی اضافه کرد: عوض شدن ضریب نرخ اصلی فرآورده های فولادی در بورس کالا از این لحاظجهت بار منفی دارد که این امر ، همه  شیوه‌ نامه را متأثر  می کند، افزون بر این که اثر چندانی هم بر نرخ فرآورده های فولادی در بازار داخلی نمی‌گذارد، چراکه نرخ های جهانی همچنان رو به رشد است؛ لذا اگر ما نرخ اصلی را با ضریب ۸۰ درصد مشخص کنیم، رقابتی بودن بازار می‌تواند سبب افزایش نرخ ها  شود و اگر نرخ های اصلی  را با ضریب ۷۰ درصد هم مشخص کنیم، بازهم بازار رقابتی خواهد بود و نرخ ها بر اثر افزایش قیمت های جهانی رشد خواهد کرد .


منتشر شده در یکشنبه، ۲۱ دی ۱۳۹۹ ۰۹:۵۰