تدبیری برای بازار آهن

طبق بررسی آهن آپ ،انتخاب نرخ و تناسب های كل زنجيره فولاد كه قرار است با سازگاری میان اعضاي انجمن فولاد، خانه معدن، سنگ آهن و كميسيون معادن و صنايع معدني اتاق ايران انتخاب و با پشتیبانی اتاق ايران بیان شود، همواره در حال رسیدگی است و قرار است شده در جلسه ای در اول هفته آتی نهايي شود. تا به این صورت نقشه ای را براي مشخص کردن نرخ طراحي كرده و به دولت عرضه کند. شاید این شیوه کاری بتواند اندکی از ناخشنودی قسمت خصوصي از نرخ ها و انتساب هایی كه براي بعضی از حلقه هاي چرخه فولاد با مداخله هاي دولت مشخص مي شود، کم کند. پرکاران معدني بر این باورند تا موقعی كه تصحیحات لازم در روش نرخ گذاري ها و عملکرد دولت بسته به اين صنعت عوض نشود ، شور لازم براي سرمايه گذاري در بعضی از قسمت هاي اين چرخه وجود ندارد. در اين جهت اتاق ايران به عنوان شکا گیری مربوطه در جلسه ای كارشناسي با ذي نفعان كل اين چرخه بیان کرد که در حال طرح ریزی قاعده ای که مورد موافقت همه قسمت ها باشد بوده و عن قریب راه کار معقولی را عرضه خواهد کرد. بدین جهت رئيس اتاق ايران تصميم گيري درمورد دخالت نکردن دولت در نرخ گذاري چرخه فولاد را کاری اثرگذار در بهتر شدن کارهای صنعت فولاد كشور دانست و سفارش كرد: اتاق ايران در پی آن است كه تصميم همگی را گرفته و بدنبال به جریان انداختن آن باشد. وي یادآوری كرد: هستی اين صنعت درگرو تلاش همه حلقه هاي زنجيره است و هرچند بدون يكي از حلقه ها هم اين صنعت گریبانگیر سختی مي شود. ازاین رو براي مشخص کردن نرخ ها و تناسب ها مزایای کل زنجيره را ملاحظه كرده و نگاه ملي بسته به اين مسئله داريم. براي محقق شدن هدف كشور و رسيدن به توليد ۵۵ ميليون تن فولاد تا سال ۱۴۰۴ می بایست از اول چرخه تا آخر، همه پرکار بوده و شور لازم براي سرمايه گذاري در اين قسمت ها را داشته باشند.

 

برچسبها: آهن آپ


منتشر شده در پنج شنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۲۲