فروغی دیگر برای ذوب آهن

به گزارش آهن آپ ، سبد محصولات فولادی ذوب آهن کامل تر شد و برای دفعه اول میلگرد آجـدار اندازه ۴۰ بر اساس استاندارد ملی ۳۱۳۲ INSO و بر طبق گرید آج ۴۰۰ در کارگاه نورد ۳۰۰ ذوب آهن اصفهان تهیه شـد و سبد محصول میلگرد این شرکت را تکمیل کرد. طراحی ابتدایی کارگاه نـورد ۳۰۰ برای تولید میلگردهای اندازه ۱۰ تا ۳۲ می باشد که نورد ۳۰۰ با توجه به اندازه تقاضا مدیریت فروش داخلی و همچنین مدیریت صادرات برای تهیه اندازه های ســنگین مانند ۳۶ و ۴۰ و ۵۰ کـه استفاده های بسیاری دارد. 
در حال حاضر به دلیل وجود مسئله های فنی و وجود نداشتن زیرساخت های ضروری تهیه آن ممکن نبود. لذا با دقت به فرمان مهندس یوسف زاده مدیر مهندسـی نورد برای تهیه این محصولات، کارگاه نورد ۳۰۰ بــا مشارکت مسئول خدمــات فنی تولید، مرحله های فرصت ســنجی، طراحی و مهیا سازی وسایل ضروری در برنامه کار قرار گرفت. بعد از مهیا شــدن وسایل مانند میزهای رولیکـدار و غلتکهای مورد منظور و... در تاریخ سیزدهم مرداد در خط نورد نصب شد. برای رشد ضریب ایمنی در خودداری از به جای ماندن شاخه آخر، از غلتک های از کار افتاده در دو قفسه افقی گروه وسط و تمام قفسه های افقی گروه پایانی تنها برای راهنمایی محصول به خط استفاده شده است. روی سطح این غلتک ها، شــیارهایی به وجود آمده است که وظیفه جذب کننده را خوب انجام داده اند.
مسئول خدمات فنی تولید ذوب آهن اصفهان افزود: زمینه تهیه  N۳۶ در کارگاه نورد ۳۰۰ بــا وجود آمپر زیاد در قفسـه های پایانی ممکن نبود که ایــن کاستی در تولید این محصول رفع شد و نکته دیگر اینکه در پروفیل های سنگین احتمال دستیابی به خاصیتهای مکانیکی برطبق اســتاندارد وجود نداشـت که دراین فاز خاصیتهای مکانیکی پذیرفتنی بدست آمد. میلگرد N۴۰ در پی سازی ها و اسکلت های فلزی سازه های بتنی طرح های بزرگ استفاده دارد او گفت: این نوع میلگرد استعداد تولید بر اساس تمام اســتانداردها BS ، Gost ، Cares ، DIN ، ISO ASTM ISO را دارد و برنامــه آینده این مدیریت تولیـد میلگـرد آجـدارN۵۰ در کارگاه نورد ۳۰۰ بر اساس اسـتاندارد INSO۳۱۳۲ با تمام گریدها است.
 برچسبها: آهن آپ میلگرد آجـدار  پروفیل میلگرد


منتشر شده در سه شنبه، ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۵۲