پیشقدمی تولیدات ذوب آهن

تعهد های ذوب‌آهن در بازار فقط مخصوص ریل نیست و نیز دربردارنده تیرآهن‌های سنگین نیز می‌شود. معاون بهره‌برداری ذوب‌آهن اصفهــان با گفتن اینکه در طول امسال این شرکت پیروز شد سبد محصولات صنعتی خود را از ۷ درصد به ۱۵درصد رشد دهد، گفت: بر اساس بازرسی های صورت گرفته کشش بازار ریل کشور ســالانه ۱۰۰ هزار تن است و حتی با پیشرفت و اجرای خطوط ریلی گویا در سال‌های آتی احتیاج کشور به ریل به ۶۰ تا ۷۰ هزار تن برسد.
مهرداد تولاییان با تذکر به اینکه یکی از نقاط قدرت ذوب‌آهن که سبب بهره مند شده تولید ریل است، گفت: سیاست‌گذاری و برنامه بلندمدت ذوب‌آهن این است که بتواند در سبد خود محصولاتی با ارزش افزوده زیاد مثل ریل و محصولات صنعتی مانند فولادهای ۷۰ کروم۲، آرک‌ها و ریل‌های معدنی و ورق سازه را تولید کند.
او با گفتن ایــنکه ذوب‌آهن به جــای محصولات ســاختمانی مانند میلگرد و تیرآهن به جهت محصــولات صنعتی جلو رفته اســت، آشکار کرد: در صورتی که در کشــور کمبود های مواد اولیه و انرژی وجود دارد، به همراه کمیت محصولات باید به جهت رشد کیفیت محصولات تولیدی حرکت کنیم.
او با گفتن اینکه البتــه ذوب‌آهن در حیطه صادرات نیز پرکار است و میان ۴۵ تا ۵۰ درصد محصولات این شرکت صادر می‌شــود، گفت: ولی در خصوص ریل، با دقت بــه احتیاج های داخلــی، همچنان فضای موجود تاکاصرارید بر تامین احتیاج ریل داخل دارد تا اجازه برای واردات ریل به کشور صادر نشود
معاون بهره‌برداری شرکت ذوب‌آهن اصفهان با بیاگفتن ن اینکه تقریبا ۸۰درصد تیرآهن‌های سنگین کشور از طریق ذوب‌آهن تولید می‌شــود، گفت: با دقت به این مسئله نمی‌توان فقط شروع به تولید ریل کرد و مجموعه‌ای از محصــولات را با دقت به درخواست ها و تعهدات خود تولید می‌کنیم.
او در ادامه اصرار کرد: اگر در داخل به تیرآهن ســنگین احتیاجی نباشد، ذوب‌آهن می‌تواند تمام زمان خود را به تولید ریل تعلق دهد.
تولاییان با گفتن ایــنکه بر طبق قراردادهای موجود ماهانه ۱۰ هزار تن تیرآهن سنگین از طریق ذوب‌آهن تولید می‌شــود، ولی احتیاج های موجود در بازار ماهی ۸ هزار تن اســت، گفت: با دقت به قرارداد یکساله ذوب‌آهن در تامین تیرآهن‌های سنگین، تا ۶ ماه اول سال آتی نیز جریان بازار همین صورت خواهد بود.
برچسبها:تیرآهن‌های سنگین  


منتشر شده در سه شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۹ ۰۸:۵۶